Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the ...

Antwoord op vragen van het lid Bruins over vliegveiligheid en vogelaanvaringen

Geachte voorzitter,   Hierbij beantwoord ik de schriftelijke vragen van het lid Bruins (Christen Unie), ingediend op 30 april jl., over vliegveiligheid en vogelaanvaringen.   Vraag 1.   Herinnert u zich dat u op vraag 2 van de vragen over vliegveiligheid en vogelaanvaringen (“Kunt u in detail beargumenteren waarom de ... gebruikte weerradar in De Bilt ... een representatief beeld geeft van de vogelbewegingen rondom Lelystad Airport...”) hebt geantwoord: “(d)eze radar is representatief voor de breedfront vogeltrek boven Luchthaven Lelystad en de tijdelijke aansluitroutes.”?   Antwoord 1.   Ja.   Vraag 2.   Kunt u alsnog in detail beargumenteren waarom de weerradar als representatief beschouwd mag worden voor de breedfront vogeltrek in genoemde gebieden, in het licht van de beperkte reikwijdte van de radar van 5-25 km?   Antwoord 2.   In mijn eerdere beantwoording1 op vragen van uw Kamer heb ik aangegeven dat voor het bepalen van de invloed van de breedfront vogeltrek in relatie tot de ligging van de aansluitroutes, data van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) zijn gebruikt die met de KNMI-radar in De Bilt zijn verzameld.   De techniek om vogelbewegingen met radar te registreren is in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld ten behoeve van het bewaken van de veiligheid van het militaire luchtverkeer. Vooral in verband met het vliegen op lagere hoogte (laagvliegoefeningen met straaljagers), in de hoogte band waar vogeltrek plaatsvindt, was er behoefte aan informatie om vogelaanvaringen te kunnen voorkomen. Staaljagers zijn door hun hoge snelheid en type motor (waarvan ze er maar één hebben) heel gevoelig voor botsingen met vogels (de energie bij een botsing met een vogel is kwadratisch afhankelijk van de snelheid). Specifiek voor het laagvliegen worden al meer dan 20 jaar, op basis van met software geanalyseerde radargegevens, waarschuwingen en soms ook restricties afgegeven voor bepaalde hoogteklassen waarop vliegoefeningen plaatsvinden. Aanvankelijk werden hiervoor militaire radars gebruikt zoals bij Wier in Friesland. Na de eeuwwisseling zijn technieken ontwikkeld om uit weerradars, zoals die door de verschillende meteorologische diensten, waaronder het KNMI, worden gebruikt, gegevens over vogelbewegingen te onttrekken,,. Deze techniek is door de KLu en BAF (Belgian Airforce) gevalideerd3. Het detecteren van vogeltrek met weerradars geeft een zodanig reëel beeld van de trekbewegingen van vogels, inclusief informatie over hun hoogte, dat deze informatie door de KLu en BAF dagelijks wordt gebruikt om de veiligheid bij laagvliegoefeningen te borgen. De informatie van het vogeltrek waarschuwingssysteem is online te zien op www.flysafe-birdtam.eu onder de tab “migration” en vervolgens “altitude profiles”.   Voor het onderzoek naar de breedfront vogeltrek op de aansluitroutes van Lelystad Airport zijn de data van de KNMI-weerradar gebruikt omdat deze radar het dichtst bij Lelystad Airport ligt, de afstand is 30 km. Hoewel deze radar een veel groter bereik heeft, is voor het bepalen van een driedimensionaal beeld van de vogeltrek (met een hoogte component) het bereik beperkter (5 tot 25 km). Om een zo goed mogelijk plaatje te krijgen van de breedfront vogeltrek waarin fluctuaties zijn verdisconteerd, is een dataset gebruikt die de periode 2012 tot en met 2017 bestrijkt. De dataset bevat registraties van het aantal vogels per 5 minuten-periode, per hoogteklasse van 200 m, tot een hoogte van 4.000 m. Hierdoor is de analyse gebaseerd op een grote hoeveelheid data. Gezien de beproefde en gevalideerde methodiek om de dichtheid van vliegende vogels met weerradar te meten en de grote hoeveelheid geanalyseerde data, geeft dit radaronderzoek een accuraat beeld van het aanbod aan vliegende vogels in het onderzoeksgebied rond de radar. Het vergelijken met oude data van de militaire radars zoals die vroeger voor vogeltrekdetectie werden gebruikt, levert geen accuratere informatie op en heeft dan ook geen toegevoegde waarde.   Met de dataset van de KNMI-radar is een beeld bepaald van de breedfront vogeltrek in het gebied tot 25 km rond de radar. Dit beeld is representatief voor de breedfront vogeltrek op de aansluitroutes omdat de breedfront vogeltrek over grote gebieden in Nederland min of meer gelijkmatig verloopt. Dat wil zeggen dat op de schaal van Nederland er in aard en omvang van de trek, slechts kleine verschillen van oost naar west te zien zijn (dwars op de trekrichting) en dat de verschillen in het verlengde van de trekrichting (NO-ZW) zelfs verwaarloosbaar zijn. Dit blijkt uit eerder verricht onderzoek. De conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd met de data van de KLu, is dat er op de aansluitroutes geen sprake is van een duidelijk verhoogd risico voor het luchtverkeer.   Evenals op alle andere luchthavens, geldt ook op Lelystad Airport, dat vliegtuigen tijdens de start of de landing door een hoogte band vliegen waar zich ook trekvogels kunnen bevinden. Dit is echter maar kort, zeker tijdens de start. De klimhoek van een modern verkeersvliegtuig is bijzonder steil. Tijdens de landing is een vliegtuig vanwege het geringere motorvermogen en de lagere snelheid veel minder gevoelig voor aanvaringen. Conclusie van het onderzoek is dat er geen extra aandacht noodzakelijk is voor de bewegingen van trekkende vogels in de luchtlagen boven 600 meter. De actie die de KLu neemt bij een risicomelding van een hoge trekvogeldichtheid is hiermee te vergelijken. De straaljagers moeten in die gevallen doorstijgen naar grotere hoogte en er wordt niet laag gevlogen. Ook zij doorkruisen dan de luchtlaag met verhoogde vogeldichtheid, maar dat is maar kort en daarboven is het risico op aanvaringen gering.   Nadere informatie over de onderzoeksmethodiek op de aansluitroutes is te vinden in het rapport “Vormen vliegbewegingen van lokale vogels en trekkende vogels een risico voor het luchtverkeer van en naar Lelystad Airport?” 7 dat in het kader van het MER 2018 is uitgevoerd.   Vraag 3.   Herinnert u zich dat u schreef dat de KLu de analyse van de data in de conceptrapportage van het onderzoeksbureau heeft beoordeeld? Bent u bereid deze beoordeling met de Kamer te delen?   Antwoord 3.   Bij de KLu zit grote deskundigheid op het gebied van het detecteren van vogels met weerradar en het analyseren van deze gegevens. De specialist van de KLu heeft de ruwe data van de KNMI-radar voor het Bureau Waardenburg, de uitvoerder van het onderzoek, gegenereerd tot een bruikbare dataset. Hij heeft een toelichting gegeven bij de gegevens uit de dataset en heeft het resultaat van de analyse, die door Waardenburg is uitgevoerd, beoordeeld. Dit is niet op schrift gesteld, maar deze werkwijze is verwoord in het rapport en wordt bevestigd door zowel de specialist van de KLu als de onderzoeker van Bureau Waardenburg.   Hoogachtend,   DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,   drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
  Datum: 27 mei 2019   Nr: 2019D21859   Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

De Europese Unie: wat doen zij? - Mr. Chadd Academy Radboud University - YouTube ChristenUnie TV-spot Provinciale Staten 2007 - YouTube Wilhelmus (Volkslied) online waterschap Hollandse Delta - YouTube

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (> 3,5 ton) en prioritaire voertuigen. Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is! De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren. Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden ... De komende jaren zal de huidige economische wereld, ook wel omschreven als economie 3.0, spectaculair gaan veranderen. Op dit moment speelt deze klassieke, fysieke economie nog een belangrijke rol ... Details of the publication. Directive 95/28/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 relating to the burning behaviour of materials used in the interior construction of certain categories of motor vehicle <p>In samenwerking met Rittal heeft Technische Unie een calculatietool ontwikkeld voor mechanische bewerkingen. Lees verder en ontdek hoe deze tool u verder kan helpen.</p> verzekeren sns * beperkte casco * volledig casco * ohra reparatieservice * europese unie * beperkt casco * hagelschade auto * buitenlands kenteken * wettelijke rente * vervangende auto bij schade * casco schade * rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen * transportverzekering zelf vervoerde * sns autoverzekering * autoverzekering polisvoorwaarden * motor naar het buitenland * risk ...

[index] [668] [5558] [1803] [2090] [1059] [3981] [6706] [1593] [143] [3985]

De Europese Unie: wat doen zij? - Mr. Chadd Academy

Samen muziek maken. Dat is wat de leden van de Koninklijke harmonie Unie Sevenum het liefste doen. Door de beperkte mogelijkheden om momenteel samen te spele... Technische Unie is de grootste technische groothandel van Nederland. Wij leveren alle installatiematerialen op het gebied van elektrotechniek, licht, gereeds... Radboud University: international university in Nijmegen, The Netherlands. In Dutch: Radboud Universiteit. Navigatie overslaan NL. Inloggen Wij willen Nederland inspireren, ook in deze onwerkelijke periode. Onze sporters laten je graag zien hoe zij met beperkte ruimtes en mogelijkheden toch kunnen trainen en hun work-outs doen. Doe ...

#